Студио ВИКТОРМОВ е създадено през 2012 година. Специализирали сме се в изграждането на визуален имидж и концеп дизайн. Интересуваме се както от графични, така и от динамични проекти. Разчитаме на комбинация от hand made and digital art. Съчетаваме класическите принципи на изграждане на формата със съвремени експерименти. Обръщаме специално внимание на детайла и индивидуалния характер на обекти, форми и състояния.
Студиото има богат опит в културни, социални и научни проекти. Разполага с необходимия технически потенциал и възможност за реализиране.
Изключителен интерес представляват задачи свързани с изграждане на уникална визия и бутиков имидж. Обичаме индивидуалния подход и развитието му в продукт.
Студиото обръща специално внимание на опазването, продължението и популяризирането на културните традиции. Разчита културните наслагвания и се стреми да им даде съвременен прочит.

Studio VICTOROMOV was created in 2012. We are specialized in building a visual image and design concept. We are interested both in graphical and dynamic projects. We rely on a combination of hand made and digital art. We combine classical principles of form building with modern experiments. We pay special attention to the detail and the individual character of objects, shapes and states.
The studio has extensive experience in cultural, social and scientific projects. It has the necessary technical potential and opportunity for realization.
Exclusive interest are tasks related to building a unique vision and boutique image. We love the individual approach and its development into a product.
The studio pays special attention to the preservation, continuation and popularization of cultural traditions. It relies on cultural overlays and seeks to give them a contemporary reading.